al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial de les Modificacion Puntuals de les Normes Subsidiàries del Planejament de Josa i Tuixén

DIJOUS 07 MARÇ 2024

Que en el Ple celebrat el dia 29 de febrer de 2024 es va acordar aprovar inicialment les modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries del Planejament de Josa i Tuixén d’acord la memòria tècnica presentada per l’arquitecte Amadeu Jezequel Serra (COAC 43529) a febrer de 2024 la qual se’n desprèn la següent modificació del planejament:

 

Tipus d'instrument: Normes Subsidiàries del Planejament.

Àmbit: Terme Municipal de Josa i Tuixén.

Tipus de modificació: Modificació puntual

Objecte de la modificació:

  1. A) Regulació dels paràmetres per l’equipament “Consultori i casa del metge”.
  2. B) Regulació dels balcons, cossos volats en façanes d’edificació tradicional (claus 2.1.,2.2. i 2.3) i en edificació unifamiliar aïllada o en filera (clau 2.4. i 2.5.).

 

Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

 

Es sotmet a exposición pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major divulgació al municipi, al taulell d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Tuixent, 7 de març de 2023

L'alcaldessa

Marta Poch Massegú